BEZPIECZNE ZAKUPY       MEBLE OD PRODUCENT
Meble z drewna, meble drewniane - producent mebli z drewna, meble drewniane, sosnowe, brzozowe, debowe, meble Stec
Zadzwoń do nas 08:00-19:00: +48 730 790 750
   

Regulamin

REGULAMIN korzystania z serwisu www.meblezdrewna.pl 

 DZIAŁ I.

[Postanowienia ogólne] 

 § 1

[Definicje wyrażeń]

 1. Sklep   meblezdrewna.pl  - prowadzi firma Przedsiębiorstwo Produkcyjne Tomasz Stec, Białka 171, 34-220 Maków Podhalański w języku polskim. Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.  
Sklep zorganizowany jest  jako internetowy sklep meblowy  na stronie http://www.meblezdrewna.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach oferty sklepu.

 2. Sprzedawca (Oferent) - właściciel serwisu Przedsiębiorstwo Produkcyjne Tomasz Stec, Białka 171, 34-220 Maków Podhalański.

 3. Kupujący,  przyjmujący ofertę - użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu  meblezdrewna.pl  dokonał zamówienia określonego towaru.

 4.Serwis - zespół narzędzi techniczno - informatycznych udostępnionych przez sklep meblezdrewna.pl, za pomocą których użytkownik ma możliwość dokonania transakcji online w ramach sklepu meblowego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Tomasz Stec, Białka 171, 34-220 Maków Podhalański

 5. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.

 6.Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu sklep meblezdrewna.pl w przedmiocie określonego w niej towaru, za określoną cenę, ( vide art. 66-70 Kodeksu cywilnego ). W  ofercie mogą być określone dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 7.Zamówienie - oświadczenie użytkownika w przedmiocie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie  wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

 8.Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Czynności  prowadzące do przyjęcia oferty wyglądają następująco:

 Kupujący po wrzuceniu produktów do koszyka, klika w prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia ikonę "wyślij zamówienie", w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym/koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący w ciągu 48 godzin musi potwierdzić zamówienie. Jeśli Kupujący nie dokona tej czynności zamówienie zostaje anulowane. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem jego do realizacji. 

Kupujący może złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne dane do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, nazwa produktu, kolor i ewentualne uwagi co do wykonania mebli. Wszystkie zamówienia na produkty nietypowe muszą być przesyłane na piśmie (mailowo).

 9. Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535-581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta.  

 10.Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania  z serwisu sklep  meblezdrewna.pl , znajdujący się pod adresem internetowym http://www.meblezdrewna.pl.

 § 2

[Informacje ogólne]

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady,  sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sklep  meblezdrewna.pl  umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne Tomasz Stec, Białka 171, 34-220 Maków Podhalański.

 2.Korzystanie z serwisu  meblezdrewna.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego na stronie  http://www.meblezdrewna.pl. w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach meblezdrewna.pl  w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sprzedaż w ramach meblezdrewna.pl odbywa się  on-line poprzez stronę internetową, meblezdrewna.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość dokonywania zamówień w formie mailowej.

 § 3

[Warunki techniczne i zasady niezbędne do korzystania z serwisu meblezdrewna.pl]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu meblezdrewna.pl to: komputer lub inny sprzęt mający dostęp do Internetu i posiadający przeglądarkę stron internetowych EX, MOZILLA, GOOGLE CHROME, OPERA, SAFARI a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie meblezdrewna.pl

 2. Meblezdrewna.pl informuje, że podczas korzystania z witryny w komputerze użytkownika instalowane są pliki cookies. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

 3. Użytkownikami korzystającymi z serwisu meblezdrewna.pl, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu meblezdrewna.pl nieodpłatnie.

 4. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptować jego postanowienia i przestrzegać jego treści.

 DZIAŁ II

[zasady zawieraniu umów sprzedaży w ramach http://www.meblezdrewna.pl.]

  § 4

[Zasady ogólne]

 1. Organizator serwisu meblezdrewna.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

 2. Sklep meblezdrewna.pl jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

 3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu meblezdrewna.pl może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

 § 7

[Oferta]

 1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie http://www.meblezdrewna.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad. Do mebla lakierowanego doliczamy dodatkowo 10%. 

3. Produkty standardowe to meble widoczne w ofercie na zdjęciach, sprzedawane w konkretnym rodzaju i barwie  wybarwienia jak na zdjęciu oraz konkretnych wymiarach jakie widnieją na karcie produktu.
Wszelkie zmiany koloru i rodzaju wybarwienia lub wymiarów dokonane  przez klienta czynią produkt niestandardowym.

 4. Niektóre z oferowanych towarów mogą być chwilowo niedostępne, o czym użytkownik będzie poinformowany przez obsługę sklepu.

 5.Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

b) wycofywania produktów z oferty sklepu; 

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 

d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

 7. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu meblezdrewna.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

 8. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu meblezdrewna.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.

 9. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 10. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

 11. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

 12. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu meblezdrewna.pl.

 Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

 13. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 14.Cena transportu nie obejmuje usługi wnoszenia mebli do lokalu,mieszkania lub domu oraz skręcania mebli.

 § 5

[Zamówienie]

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, po zapoznaniu się ze szczegółami transakcji, po wrzuceniu produktów do koszyka powinien wybrać opcję "wyślij zamówienie" w wyniku czego system serwisu http://www.meblezdrewna.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.  
Użytkownik może również złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne informacje do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, nazwa produktu, kolor, ewentualne uwagi dotyczące wykonania mebli.

 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 § 6

[Przyjęcie oferty, Sprzedaż]

 1.Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z czynności wrzucenia do koszyka wybranych produktów, następnie kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, którą to informację należy potwierdzić klikając w otrzymany link w ciągu 48 godzin. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego w tym okresie skutkuje anulowaniem zamówienia. Przyjęcie oferty następuje również po otrzymaniu przez biuro@meblezdrewna.pl, sklep@meblezdrewna.pl zamówienia złożonego na piśmie zawierającego wszelkie informacje niezbędne do przyjęcia  tj.: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, nazwa produktu, kolor, uwagi, dołączony rysunek mebla, jeśli produkt ma być wykonany pod indywidualne zamówienie.

 2. W wyniku przyjęcia zaliczki lub zadatku (w przypadku mebli na zamówienie) na poczet zamówienia przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

 4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

 5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 § 7

[Termin realizacji zamówienia]

 1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia dla zamówień wysyłanych za pobraniem lub od wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy – dla zamówień z przedpłatą całkowitą bądź częściową i wynosi  do 30 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładu, przerwy urlopowe, itp.

 2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia (wpłynięcia zaliczki na konto) do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.

 3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

 5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 § 8

[Formy płatności]

 Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

 a) wpłata zaliczki w formie przelewu w wysokości ustalonej w specyfikacji zamówienia (najczęściej jest to około 20-30% wartości zamówienia). Dopłata reszty w chwili odbioru towaru.

W przypadku wpłaty zadatku na poczet zamówienia winien on wynosić 50% wartości zamówienia.

b) gotówka przy odbiorze osobistym,

c) pełna przedpłata na konto sklepu BS Sucha Beskidzka 68 8128 0005 0006 5692 2000 0020

d) płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki, tylko wyłącznie przy zamówieniach standardowych o niskiej wartości.

 § 9

[Wysyłka i transport]

 1.Przesyłki wysłane przez sklep  meblezdrewna.pl dostarczane są  transportem własnym od poniedziałku do piątki oraz również w soboty, bądź sporadycznie transportem kurierskim od poniedziałku do piątku. Przesyłki nie dostarczane są w niedziele i święta. 

 2.Klient ma 3 dni na ustosunkowanie się  do zaproponowanego przez  Sklep dnia i godziny odbioru mebli.

 3.Koszt transportu ustalany jest w sposób indywidualny.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych adresata.

 5.Koszty transportu i wysyłki ponosi Klient.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru czy zwłokę w dostarczeniu towaru  przez firmy kurierskie lub zewnętrzne firmy transportowe spowodowane działaniem lub zaniechaniem kupującego.

 7. Doręczenie towaru następuje wyłącznie na terenie Polski.

 8.Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania.

 § 10

[Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. 

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres siedziby firmy Białka 171, Maków Podhalański.

Zwrot towaru na koszt kupującego następuje również w  przypadku odstąpienia od umowy zamówienia, gdzie klient skorzystał z darmowej dostawy.

Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą, kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

 3. Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres Białka 171, 34-220 Maków Podhalański

 4. Meble wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które zostały zmontowane oraz wykonane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi.

 5. W wypadku zrealizowania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia mebli,. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy klient skorzystał z darmowej dostawy. Wówczas wysyłka mebli odbywa się na koszt Klienta.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy.

 7. Przy zakupie mebli zmontowanych prosimy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa). W związku z powyższym problemem Sklep Meblowy meblezdrewna.pl. nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

 § 11

[Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:

 a) Reklamacje mebli oszklonych tj. witryn, kredensów  oraz luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera). Z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

 2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury  oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - również kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

 4. Celem usprawnienia przebiegu procesu reklamacyjnego sklep zaleca Kupującemu by w treści reklamacji zawarł następujące kwestie:

- informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

- dołączenie zdjęć mebli będących przedmiotem reklamacji,

- informacje odnośnie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny,

- odstąpieniu od Umowy Sprzedaży - dane kontaktowe składającego reklamację

 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.

 5.Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

 a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;

b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w etykiecie dołączonej do mebla;

 6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli z drewna mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 7. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.

 § 12

[Gwarancje]

 1. Na sprzedawane meble udzielamy standardowo 2 letniej gwarancji dla klientów indywidualnych i rocznej dla klientów instytucjonalnych.

 2. Gwarancja nie obejmuje wad naturalnych takich jak : zmiany koloru powodowane utlenieniem i nasłonecznieniem sosny.  W przypadku mebli białych istnieje możliwość powstania odbarwień powodowanych naturalną struktura drewna sosnowego (zmiana barwy sęków i słojów), wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja.

Różnice w wyglądzie mebli mogą wynikać z ustawień komputera. Różnice w kolorach układzie sęków i słojów nie mogą być reklamowane . Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.

 DZIAŁ III

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 § 13

[Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu meblezdrewna.pl.

 1.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez sklep meblowy meblezdrewna.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej przesyłając informację na adres sklep@meblezdrewna.pl bądź pisemnie na adres siedziby sklepu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko pod jakim Użytkownik występuje w serwisie meblezdrewna.pl., opcjonalnie login, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Do reklamacji winny być załączone zdjęcia obrazujące wady mebli.

 3. Sklep Meblowy meblezdrewna.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie pisemnej lub mailowej ( w takiej samej formie w jakiej została wysłana przez Klienta.

 § 14

[Prawo właściwe i spory]

 1.Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Meblowym meblezdrewna.pl., na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Meblowy meblezdrewna.pl. w ramach serwisu będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne.

 § 15

[Ważność Regulaminu]

 1.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 § 16

[Wejście w życie, zmiany Regulaminu]

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://www.meblezdrewna.pl.

 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.meblezdrewna.pl.

 3. Dokonanie przez Użytkownika Zamówienia w serwisie meblezdrewna.pl  oznacza akceptację Regulaminu.

 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://www.meblezdrewna.pl.

 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie http://www.meblezdrewna.pl.                       
Copyright meblezdrewna.pl , zobacz również na meble białe